Privacyverklaring

Stichting Nobelhof is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onze contactgegevens vind je hier. Jan Rozenbroek is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Nobelhof. Hij is te bereiken via jan@nobelhof.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Nobelhof verwerkt je persoonsgegevens doordat je bent ingeschreven als belangstellende voor het wonen in Nobelhof of hier al woont.  Deze gegevens heb je zelf aan ons verstrekt. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken vind je op ons inschrijvingsformulier.

Doel en grondslag

Stichting Nobelhof verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en uitnodigingen voor bijeenkomsten.
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om je te informeren over wijzigingen met betrekking tot het wonen in Nobelhof.
  • Voor het afhandelen van jouw inschrijvingskosten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Nobelhof neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Nobelhof) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Nobelhof bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. In de regel is dit net zolang als je inschrijving duurt en net zolang je een woning in Nobelhof bewoont.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Nobelhof deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het realiseren van, en het wonen in Nobelhof en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit betreft met name Zorgverleners en Woningbouwcorporatie. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Nobelhof blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Stichting Nobelhof verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan andere derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Stichting Nobelhof gebruikt of bewaard geen gegevens uit cookies of vergelijkbare technieken anders dan voor de goede werking van de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Nobelhof en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jan@nobelhof.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren binnen vier weken op jouw verzoek.
Stichting Nobelhof wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Nobelhof neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met  jan@nobelhof.nl.